Kedves Szülők!
Kedves Látogatók!

A Budaörsi Csicsergő Óvoda 1971 óta működik Budaörs óvárosában. Az óvodába belépőket nyugodt, barátságos légkör fogadja. A gyermekek több mint fele a német nemzetiségi identitást megőrizni kívánó családokból kerül hozzánk.
Óvodánk kétszintes, hat csoportszobával, jól felszerelt, 120 nm-es tornateremmel, az alapellátáshoz szükséges felszereltséggel és kiszolgáló helyiségekkel rendelkezik.
A gyermekek nevelése és fejlesztése három vegyes és három közel azonos életkorú gyermekcsoportban folyik. A nevelő tevékenység vegyes csoportokban való megszervezését részben a német nemzetiséghez tartozó gyermekek nemzetiségi nevelése indokolta.
Szeretetteljes, biztonságos, az egyéni különbözőségeket toleráló légkörben, ésszerű korlátokkal, minden gyermeknek esélyt adunk saját erősségeik felismerésére, és a sikerélményre. Elfogadjuk és tiszteletben tartjuk a másságot, erre neveljük gyermekeinket is.  

A tanulási környezet kialakítása során nagy gondot fordítunk a gyermekek igényeire. Tágas és célszerűen berendezett és felszerelt csoportszobáink vannak. A Pedagógiai Programunkban meghatározott feladatokhoz mérten a csoportszobák jól ellátottak játékeszközökkel, melyek az életkornak megfelelőek. Csoportszobáinak berendezése során nem ragaszkodtunk a hagyományos, óvodákban megszokott téralakítási formákhoz, hanem a különféle tevékenységekhez tudatosan alakítottuk ki a – mobil bútorokkal elkülönített – tevékenységközpontokat, amelyben az óvónő segítségével és irányításával, mikrocsoportra tagozódva folyik a játék, a spontán tanulás és a munka. A kis terek a mobil bútoroknak köszönhetően könnyen nagy térré alakíthatók. A foglalkoztatók berendezése, a játékeszközökesztétikusak, dekoratívak, jól szolgálják a gyermeki személyiség fejlesztését - igazodnak Pedagógiai Programunk cél és feladatrendszeréhez. Minden csoportszobához tartozik egy gyermekmosdó.

A 2021-ben teljesen újjáépített udvarunkon négy homokozó és különféle kerti mozgásfejlesztő játékok várják a kicsiket. Árnyas udvarunk az év minden szakában a gyermekek nagyon kedvelt tere. Lehetőség van rollerezésre és biciklizésre, futóbiciklizésre.  Igyekeztünk gyermekeink számára olyan kulturált környezetet létrehozni, amely lehetővé teszi a természet és a környezet szépségeinek megismerését, megóvását, a gyönyörködő rácsodálkozást. 

A nevelőmunkánk kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek elfogadó, segítő, támogató, attitűdje modell értékű. Nevelőtestületünket szakmailag felkészült, ismereteit folyamatosan megújítani, bővíteni akaró és tudó, új módszerek befogadására és alkalmazására, a nemzetiségi, etnikai óvodai nevelés célkitűzésének megvalósítására képes - csoportonként két fő német nemzetiségi végzettséggel rendelkező- óvodapedagógusok alkotják. Közvetlen segítőik a szakképzett dajkák, és a pedagógiai asszisztensek.

Az óvodapedagógusok munkáját gyógytestnevelő, fejlesztőpedagógus, pszichológus és logopédus is segíti. A gyógytestnevelő megelőzésközpontú, játékos gyakorlatanyaggal, az élményközpontú testnevelés elemeit felhasználva fejleszti a gyermekeket.

Intézményünkben a testnevelés foglalkozások a fejlődés- és fejlettségközpontú, jövő- és élményorientált testnevelés módszertanával zajlanak. A komplex pszichomotoros fejlesztés során mozgásos tartalmakkal, értelmi és szociális fejlesztés is zajlik a motoros fejlesztésen túl. A gyermekek bevonásával a három K elve mentén (kooperativitás- kommunikáció-kreativitás fejlesztés) a testnevelésmódszertan legújabb ismereteit felhasználva, szakember - gyógytestnevelő segítségével, az életkori sajátosságok figyelembevételével tervezzük a foglalkozásainkat.

Fejlesztőpedagógusunk feladata elsősorban a tanköteles korúvá váló gyermekek képességeinek felmérése, lehetőség és segítség biztosítása a gyengébb vagy ügyetlenebb területek felzárkóztatására. Mindezek azt a célt szolgálják, hogy a majdani iskolába lépés minél zökkenőmentesebb legyen az óvodások számára. Az elvégzett vizsgálatok alapján finommotoros koordinációt, figyelemkoncentrációt fejlesztő terápiákat illetve Alapozó mozgásfejlesztést végez egyéni vagy kiscsoportos formában.

A kompetencia alapú program szemléletének megjelenése a helyi Pedagógiai Programunkban, annak felismerése, hogy az új átfogó pedagógiai rendszerben még jobban elősegítjük a gyermekek demokratikus nevelését az óvodai nevelésben és a családi környezetben, így hozzájárulunk a teljes gyermeki személyiség kibontakoztatásához. Az új pedagógiai módszer az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével lehetővé teszi a gyermekek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakozását. Az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése, az attitűdök erősítése és a képességek fejlesztése, a spontán játékos tapasztalatszerzés, a cselekvéses tanulás és az óvodapedagógus által irányított megfigyelés és felfedezés során. Fontos az utánzásos, minta - és modellkövetés, szokások, illemszabályok, viselkedési normák alakítása, amit a gyermek észrevétlenül sajátít el. Az integráció egy vezérfonal mentén sokoldalú megközelítéssel és sokirányú képességfejlesztéssel történő feldolgozást jelent. Az óvodapedagógus – a kompetencia alapú óvodai programcsomag elvárásainak megfelelve – szakszerűen válogatja össze és integrálja a különböző területekről származó megfelelő tanulási tartalmakat, melyek a négy őselemre: FÖLD -VÍZ – TŰZ - LEVEGŐ - épülnek. A program megvalósítása során kiemelt jelentősége van a családdal való együttműködésnek, a folyamatos visszacsatolásnak. 
Óvodánk a kompetencia alapú óvodai nevelés irányelveit szem előtt tartva magyar és német hagyományokat is ápol. Őszi termésköszöntő/Erntedanksfest, Mihály napi vásár, Márton napi  barkácsolódélután és lámpás felvonulás/Laternenumzug, Német nemzetiségi hét / Deutsche Nationalitätenwoche, Jeles napok (Világűr hete, Víz világnapja, Autómentes nap,...) nagy népszerűségnek örvendnek a gyerekek és a szülők körében egyaránt. A német nemzetiségi nyelvi nevelés célja a kétnyelvű nemzetiségi csoportokban a német nyelv és kultúra megfelelő módon történő átadása a gyermek életkori sajátosságainak figyelembe vételével, a német nemzetiségi hagyományainak ápolása, a gyermekek nyelvhez szoktatása célzott nyelvkiegészítéssel és a beszédkészség fejlesztésével természetes nyelvi környezetben illetve a kétnyelvű identitástudat elősegítése, melyben a gyermek nyelvi azonosságát is figyelembe vesszük.

Bízunk abban, hogy a hozzánk járó gyermekeknek életre szóló élményeket és ismereteket nyújtunk felvértezve őket azokkal a képességekkel, melyekre szükségük lesz e gyorsan változó világunkban.

Rólunk - Csicsergő Óvoda Budaörs